fredag, oktober 26, 2007

Sälj skinnet innan du sätter spaden i jorden

Optimum. Det optimala av situationen vid ett givet ögonblick. Jag förstår valet av namn på det bolaget. Som tidigare sagts, Optimum Äldreboende AB finns inte men väl ett Optimum Seniorboende AB, org nr 556673-6285.

Tittar man lite närmreså skapades det bolaget delvis ur en granplantering som en av grundarna ägde och som byttes mot ett nerlagt ålderdomshem i Dalby, Hällbodal.
http://sydsvenskan.se/lund/article221919.ece

Så Optimum har minst två projekt igång med seniorboende, 68+30 lägenheter, i Höör är snittytan angiven till 80 kvm, ytpris för produktion ligger på ca 20.000/kvm så; 98x80x20000=157 msek.
Plus overheadkostnader och renovering av sparade byggnader, ca 180 msek är behovet.
Ett nystartat bolag utan några nämnvärda tillgångar kan knappast låna ihop det, så strategin är given, anställ en säljare med husbyggnadsbakgrund och sälj lägenheterna innan de är byggda, låna på signerade kontrakt, börja bygg i etapper.

Vad händer om inte tillräckligt många köper, vem kan fullfölja bygget då?

Vad händer om byggbudgeten spricker, vem bygger klart köpta lägenheter och vilken säkerhet har kunden då?

En resa från en granplantering till en 180 miljoners verksamhet på ett år;
låter värre än IT-bubblan 1999...

http://sydsvenskan.se/skane/hoor/article267377.ece


En par saker visar på stora likheter mellan de två projekten i Höör och Dalby:

1. Det är nedlagda eller utrangerade lokaler med en central byggnad med större kvalitet, som inte rivs. Allt annat åker bort.
2. Det är kommunala politiker i hög ålder eller nära pensionsålder som har skrivit in i sina politiska program att de vill ha seniorboende på Ekeliden och Hällbodal. Därmed är beslutsprocessen cementerad, beslutsfattarna är privat potentiella kunder.

Det som är mest retfullt är hur enkelt den kommunala tjänstemannakåren viker sig, här har man ett uppdrag att skydda, bevara och utveckla det gemensamt ägda, t ex den kommunala parkmarken, med eller utan ekologiskt skyddsvärda inslag.

Ta Ekeliden, vid Tjurasjö med vildvuxen parkmark runt om, där en tidigare kommunekolog slogs med näbbar och klor för att man inte skulle hugga ner sly och rensa ut våtmark, där en handlingsplan för grönstrukturens utvecklande i tätorten togs fram i maj 2006 och som framhåller just det området som en mycket skyddsvärd miljö, där man nu har kohandlat fram ett markbyte så att just den marken huggs ren, dräneras ur, fylls ut och bebyggs med vita lådor a la Las Palmas. Hur kunde detta gå till utan att någon på kommunen ens tittade på vad som finns?

Nu råkar det vara så att det finns en rätt stor koloni med fladdermöss på Ekeliden. De är enligt svensk lag skyddade, fridlysta, och ingen exploatering av deras bomark får ske. Minsta krav borde vara en inventering och konsekvensbeskrivning, så här svarade den tf kommunekologen Anders Olsson den 3/10:

"ja du, fladdermöss tillhör de djurarter som är fridlysta i Sverige. Dom är alltså skyddade enligt lag.
Var finns kolonin? vad är det för typ av expoloatering?"

När jag svarade att det var på Ekeliden så kom svaret snabbt, säkert och totalt inkompetent;-

"Det verkar ju som om fladdermössen skulle bo i den gamla villan, förmodligen på någon vind eller liknande. Om jag förstått det rätt ska väl den gamla villan få stå kvar och förhoppningsvis kan då fladdermössen bo kvar i huset, åtminstone om det finns någon liten springa de kan ta sig in genom. Om det är så tror jag tror inte att husbyggandet i övrigt kommer att påverka fladdermössen och deras jaktmarker direkt negativt."

Antingen har nivån på intresset med platsen att göra eller så har han insikter i fladdermusens psyke som inte ens de själva har.

Låt mig göra jämförelsen med om det varit du som bodde i en gran eller på en vind i ett hus som ska genomgå en totalrenovering och där 70-80% av trädbeståndet kapas ner, grävs ur och det byggs 68 lägenheter i sju hus runt omkring dig? Hade inte du packat kappsäcken och dragit någon annanstans då?

Så mycket är våra fridlysta djur värda i den hårdexploaterade verkligheten, speciellt om det är kommunpolitiker som ska flytta in...Inga kommentarer: