lördag, december 08, 2007

Tillväxt?

Läste för några dagar sedan om de företagsledare i nordöstra Skåne som backar upp de nio kommunernas krav på utökad pågatågstrafik till Hässleholm-Kristianstad. De säger sig vara säkra på att en utbyggd spårtrafik är ett måste för fortsatt tillväxt.

Det är två saker man måste titta på för att se om detta stämmer. Först är om den nordöstra delen av Skåne har den typ av arbetskraftsbehov som i sin tur kan tillfredställas av intransport från sydvästra Skåne, det andra är om det verkligen föreligger någon växtvärk i nordöstra Skåne.

EU är tänkt att fungera på ungefär samma sätt, fri rörlighet av arbetskraft ska säkerställa en stabil tillväxt i de regioner av EU som har bäst förutsättningar för en viss bransch etc. Fri rörlighet ska också bidra till att hålla nere löner så att man inte måste öka lönerna i en snabbare takt i en region med vissa dominerande branscher vilket skapar en starkare konkurrenskraft mot omvärlden, dvs USA när denna tanke formulerades. Det var innan Kina blev den största konkurrenten.

Återigen till pågatåg i nordost. Jag tror inte det alls ger någon tillväxtökning eller ens skapar en märkbart förbättrad rekryteringsgrund till de företag som dominerar där. Varför?

Tittar man på fakta så visar de att nordöstra Skåne har en dominerande arbetsintensiv industri, i nordöstra Skåne arbetar 56% i arbetsintensiv industri att jämföra med nordvästra och sydvästra med 45% och 41%. Även sydöstra ligger högt med 54%. Tillväxt mätt i arbetstillfällen i Skåne ligger de senaste tio åren inom bygg, service, bank och fastighetsbranschen. Mellan 22-42% tillväxt enligt SCB. Tappar mest gör jordbruk, skogsbruk och tillverkningsindustri.
Dessa tre näringsgrenar dominerar nordostskåne.

FoU, sjukvård och socialtjänst har en tillväxt på ca 15% och dessa kunskapsintensiva branscher skulle kunna vara det man söker folk till i nordost. Men det är inte så. Nordöstra Skåne ligger sämst till i utbildningsnivå, snäppet sämre än sydöstra Skåne. Andelen som påbörjat en högskole- eller universitetsutbildning inom tre år efter fullföljt gymnasium ligger mycket under genomsnittet för Skåne. Tar man med Blekinge i bilden blir det ännu sämre. Blekinge skulle kunna vara rekryteringsbas för de dominerande näringarna i nordöstra Skåne, men det har de goda pendlingsvägarna och tåg/buss inte visat på de senaste 15 åren.

Ännu ett bevis för att det som är behovet i nordost är inte tillgången på kvalificerad arbetskraft, det är kort och gott arbetskraft som är villiga att arbeta på de arbetsplatser som erbjuds där, för de som är arbetssökande i nordost verkar inte nappa.

En annan bild visas också i analysen av innovationsföretag, avknoppning från FoU och kunskapsintensiva branscher. Där ligger nordöstra Skåne i botten i en jämförelse mellan de fyra hörnen av Skåne och Blekinge. Där är Blekinge en klar vinnare med 58% sysselsatta i detta näringslivsområde, tvåa är sydvästra med 47%, sydöstra 34%, nordvästra 31% och då nordöstra med.... 24%. 34% mindre än grannlänet Blekinge. Uppseendeväckande men detta talas det lite om.

Vi kan alltså rätt lätt konstatera att nordöstra Skåne inte har behov av den arbetskraft som erbjuds utifrån och man har en snedfördelning på branscher som är på tillbakagång generellt i Europa och mycket konkurrensutsatta från omvärlden.

Vad nordöstra Skåne behöver är en rejäl effektiviseringssatsning för att minska behovet av arbetskraft plus en total uppryckning i arbetet med att skapa nya tillväxtföretag i kunskapsintensiva branscher. Inte en ineffektiv pågatågstrafik.

När jag istället tittar på vilken kommun som har "lyckats" inom det nordöstra Skåne så är det Hässleholm. Där är tillväxten starkast, fördelningen mellan kunskapsintensiva och arbetsintesiva branscher bäst. Hässleholm är nordöstra Skånes tillväxtmotor.

Om någon borde göra en satsning för sig själv borde det vara Hässleholm, det är helt klart ett centra för logistik och transport idag, något som vi vet är en stark bransch om än väldigt miljöfientlig. Här borde en kunskapsindustri växa fram kring miljövänliga transporter med fokus på persontransport i närområdet och godstransport i ett interregionalt perspektiv.

Testmiljön är självklar, nordsydlig och östvästlig transportkorridor för gods på väg, nord-sydlig för gods på räls.
Hur utnyttjar man detta för att skapa en smart, billig och effektiv ersättning för diesel?
Hur utnyttjar man befintligt järnvägsnät för att skapa fler persontransporter? Hur ska de boende i Hässleholm röra sig inom tätorten med redan ett trassligt gatsystem?

Inga kommentarer: